جواب درس اول ۱ دینی دهم انسانی

جواب درس اول ۱ دینی دهم انسانی

گام به گام درس اول دین و زندگی دهم

جواب درس اول ۱ دینی دهم انسانی

جواب درس اول ۱ دینی دهم انسانی :

درس اول دینی دهم انسانی – جواب صفحه ۶ , ۷ , ۸ , ۱۲ , ۱۳ و ۱۴ فعالیت کلاسی ، برسی کنید ، تدبر ، پیشنهاد ، اندیشه و تحقیق  درس ۱ (هدف زندگی) دینی دهم انسانی

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶ درس اول دینی دهم

به نظر شما منشأ این اختلاف ها در انتخاب هدف چیست؟
پاسخ:
این اختلاف ریشه در نوع تفکر و نگرش انسان دارد.

جواب جدول صفحه ۷ و ۸ درس اول دینی دهم

۱- برخی از هدف ها و دل بستگی ها محدود و پایان پذیر هستند و تنها جوابگوی برخی از استعدادهای مادی ما هستند. ۱-آیه ۱۸ سوره اسراء
۲-اگر کسی این هدف ها را بهعنوان هدف اصلی برگزیند، ممکن است به مقداری از آن برسد. ۲- آیه ۱۸ سوره اسراء
۳- اگر کسی فقط این هدف ها را انتخاب کند ..در آخرت هیچ بهره ای ندارد… . ۳- آیه ۱۸ سوره اسراء
۴- برخی هدف ها پایان ناپذیر و همیشگی اند و جوابگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند. ۴- آیه ۶۰ سوره قصص
۵- اگر کسی این هدف ها را بهعنوان هدف اصلی برگزیند و ..تلاش کند….. به هدف خود خواهد رسید. ۵- آیه ۱۹ سوره اسراء
۶- هدفهای پایان ناپذیر همان هدفهای اخروی هستند. ۶- آیه ۱۹ سوره اسراء و آیه ۶۰ سوره قصص
۷- هدفهای پایان پذیر همان هدفهای دنیوی هستند. ۷- آیه ۱۸ سوره اسراء و آیه ۶۰ سوره قصص
۸- اصل قرار گرفتن هدفهای اخروی، مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمیشوند. ۸- آیه ۲۰۲ سوره بقره
۹- اگر هدفهای دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدفهای اخروی میشوند. ۹- آیه ۱۸ سوره اسراء و آیه ۲۰۰ سوره بقره
نتیجه: برنامهریزی انسان باید دربرگیرنده اهداف اخروی و اهداف …دنیوی… باشد و به گونه ای تنظیم شود که اهداف …اخروی… اصل قرار گیرند و هدفهای دنیوی …فرعی.. و تابع آنها باشند.

جواب تدبر صفحه ۱۲ درس اول دینی دهم

به نظر شما برنامه زندگی روزانه من و شما بایستی چگونه تنظیم شود تا بر اساس آیه زیر، تمامی اعمال و زندگی ما برای خدا باشد؟
پاسخ: باید برنامه ریزی و هدف داشته باشیم و همه کار های دنیوی خود را در جهت رضای خداوند قرار دهیم

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۳ درس اول دینی دهم

١ــ شعر »چون که صد آمد، نود هم پیش ماست« چه ارتباطی با موضوع هدف زندگی دارد؟
پاسخ: در پشت عدد ۱۰۰ چندین عدد دیگر هست هر چقدر عدد بیشتر باشد در پشت آن عدد های بیشتری است پس هرچه هدف بزرگتر و جامع تر باشد به هدف های دیگری هم می رسیم

۲ــ دلیل بیاورید:
الف) زیرک ترین افراد این جهان، مؤمنان هستند.
پاسخ: زیرا خداوند را به عنوان هدف اصلی زندگی خود انتخاب کرده اند.
ب) کسی که هدف اصلی زندگی خود را ثروتمند شدن قرار دهد، دچار خسران میشود.
پاسخ: زیرا یک هدف فرعی و پایان پذیر را به عنوان هدف اصلی خود در زندگی قرار داده است.

۳ــ شخصی میگوید: «لازمه تقرب به خدا این است که کارهایی مانند کسب مال و ثروت که از امور فرعی هستند، کنار گذاشته شود» با او موافقید یا خیر؟ چرا؟ 
پاسخ: خیر ، اهداف اصلی و فرعی هر دو خوب هستند ، مهم این است که ما هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم و به اهداف فرعی دل نبندیم.

۴ــ حکایت زیر را بخوانید و با توجه به آن به سؤال پاسخ دهید.
« مسافری در سفر خود به یک دو راهی رسید. از پیرمردی که در آنجا نشسته بود پرسید: من از کدام یک از این دو راه باید بروم؟ پیرمرد گفت: قصد داری به کجا بروی؟ مسافر جواب داد: نمیدانم! پیرمرد گفت: وقتی نمیدانی به کجا  میخواهی بروی، تفاوتی نمیکند که کدام راه را انتخاب کنی!» به نظر شما این حکایت، با کدام یک از بخشهای درس در ارتباط است؟ چرا؟
پاسخ:
داشتن برترین هدف در زندگی ، زیرا فردی که در زندگی خود هدفی نداشته باشد، نمیتواند برای زندگی خود برنامه ریزی کند و همه عمر گرانبهای خود را به باد میدهد.

جواب پیشنهاد صفحه ۱۴ درس اول دینی دهم

با توجه به آیه ۳۷ سوره سبا بیان کنید که خداوند چه چیز را عامل قرب انسان ها به خود می داند
پاسخ: خداوند در سوره سبا ،ایمان آوردن و انجام کار شایسته را موجب تقرب به خودشان میدانند نه مال و فرزند

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس اول ۱ دینی دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲ دینی دهم انسانی و برای بخش قبلی از جواب درس چهاردهم دین و زندگی دهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.