سوالات درس ۱۴ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۱۴ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس چهاردهم هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۱۴ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس چهاردهم هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس چهاردهم تایپ شده روی کتاب / سؤالات درس چهاردهم « کمال همنشین » پیام آسمان هفتم

۱- امیر مؤمنان در مورد برگزیدن یک دوست خوب چه می فرماید؟
جواب: پیش از آنکه کسی را به دوستی برگزینی ، او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت بدانی ،به همنشینی با بدان گرفتار خواهی شد.

۲- سه ویژگی یک دوست خوب را نام ببرید؟
جواب: ۱-اهل نماز و نیکی ۲-وفای به عهد ۳-راستگویی

۳- امام صادق(ع) دو ویژگی برای آزمودن دوستان معرفی کرده است. آنها کدامند؟
جواب: ۱-رعایت اوقات نماز ۲- نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی

۴- چرا در انتخاب دوست باید به اهل نماز بودن وی توجه کرد؟
جواب: چون کسی که به فرمان خالق جهان و خواسته ی او برای اقامه ی نماز بی توجه باشد ، به ما و خواسته های ما هم بی توجه خواهد بود

۵- خداوند وفای به عهد را نشانه ی چه می داند؟
جواب: نشانه ی ایمان

۶- ترجمه آیه ی«قََد أفَلحََ المؤمنون .الََّّذین َ هُُم لّأمَاناتهِِِم وَ عَهدِهِمِ راعون » 
جواب: به راستی که مؤمنان رستگار شدند ، کسانی که آنان امانتها و پیمان خویش را رعایت می کنند.

۷- پایبند نبودن به قول و عده موجب چه می شود ؟
جواب: موجب میشود که دوستی ها پایدار نماند.

۸- علی(ع) در مورد وفای به عهد توسط دوستان چه می فرماید؟
جواب: بر دوستی که به عهد خود وفا نمی کند، اعتماد نکن.

۹- امام صادق(ع) در باره ی اعتماد به دوست چه می فرماید؟
جواب: برای اینکه کسی را به درستی بشناسید ، تنها به طولانی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید ، بلکه به راستگویی و امانت داری او بنگرید . کسی که زبانش راست گو باشد ، اعمالش نیز پاک خواهد شد.

۱۰- به نظر علی(ع) عاقبت راستگویی ……. است و دروغگویی …….. و ………….
جواب: نجات – حسرت و پشیمانی

 نتیجه دروغگویی در این دنیا …………. و در آخرت …………. است.
جواب: خواری – عذاب جهنم

۱۱- دروغهای بزرگ نتیجه ی چیست؟
جواب: نتیجه ی دروغ های کوچک که به شوخی گفته می شود.

۱۲- کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟
جواب: رعایت اوقات نماز ۲- نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی

۱۳- راستگویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟
جواب: نجات و رستگاری و بدست آوردن اعتماد دیگران

۱۴- یکی از ویژگیهای مؤمنان که آنها را رستگار می سازد چیست؟
جواب: امانت داری و وفای به عهد و پیمان

سوالات متن درس چهاردهم پیام هفتم سری دوم

۱- گاهی برای اینکه از کسی خوشمان آمده است با او دوست می شویم، چرا اینگونه دوست یابی ها خطرناک است؟
جواب: زیرا ما نمی دانیم دوست تازه ی ما چه ویژگی های رفتاری دارد.

۲- برای اینکه بهترین دوستان را انتخاب کنیم ، چه باید بکنیم؟(باتوجه به سخن امیرمؤمنان (ع))
جواب: پیش از اینکه کسی را به دوستی برگزینیم او را امتحان کنیم و گرنه بدون آنکه خودمان بدانیم به همنشینی با بدان گرفتار می شویم.

۳- چگونه می توانیم دوستانمان را امتحان کنیم؟
جواب: با سه ویژگی: ۱) اهل نماز و نیکی ۲) وفای به عهد ۳) راستگویی

۴- دوستان خود را در دو ویژگی بیازمایید، امام صادق (ع) در این باره چه می فرمایند؟
جواب: دوستان خود را در داشتن دو ویژگی بیازمایید، اگر در آنها بود با آنان همنشین شوید و اگر نداشتند حتماً از آنان دوری کنید ، از آنان دوری کنید.
اول رعایت اوقات نماز و دیگری نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی.

۵- وفای به عهد آن قدر اهمیت دارد که خداوند آن را .. نشانه ی ایمان.. می داند.

۶- از جمله نشانه های رستگاری مؤمنان در قرآن چه آمده است؟
جواب: اینکه امانت ها و پیمان خویش را رعایت می کنند.

۷- چه چیزی باعث خشم خداوند می گردد؟
جواب: اینکه چیزی را بگویید و به آن عمل نکنید

۸- اهمیت وفای به عهد نزد پیامبران و امامان چگونه بوده است؟
جواب: آنها هم خود به آن پایبند بودند و هم دیگران را به رعایت آن دعوت می کردند حتی اگر عهد و پیمان با دشمن بوده باشد.

۹- بر ای اینکه کسی را به درستی بشناسیم باید به چه خصوصیاتی در او بنگریم؟ سخن امام صادق (ع) را بگویید.
جواب: برای اینکه کسی را به درستی بشناسید تنها به طولانی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید ، بلکه به راست گویی و امانت داری او بنگرید. کسی که زبانش راستگو باشد ، اعمالش نیز پاک خواهد شد.

۱۰- «خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند » این ضرب المثل یادآور چیست؟
جواب: عاقبت دروغ گویی ، حسرت و پشیمانی است.

۱۱- صداقت عملی چیست؟
جواب: یعنی اینکه هرکس سخنی را به دیگران توصیه می کند خودش نیز به سخنش عمل کند و بین سخن و عملش هماهنگی باشد.

۱۲- رطب خورده کی تواند منع رطب کند » ، این ضرب المثل به کدام نوع صداقت، اشاره دارد؟
جواب: صداقت عملی

۱۳- ما باید چه کنیم که هرگز گرفتار صفت ناپسند دروغ گویی و نیز گناهان نشویم؟
جواب: از گفتن دروغ هایی که به شوخی گفته می شود بپرهیزیم زیرا ناخواسته در میان دوستانمان به دروغ گویی مشهور می شویم ، آبرو و اعتبارمان از دست می رود و به گناهان بزرگ گرفتار می شویم.
پیامبر اکرم : هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد، دوستی شایسته نصیب وی خواهد نمود.

سوالات بخش خودت را امتحان کن

۱- کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟
جواب: رعایت اوقات نماز ـ نیکی به هم نوعان درسختی و راحتی .

۲- راست گویی چه تأثیری بر اعمال انسان دارد؟
جواب: اعمالش را پاک خواهد کرد

۳- یکی از ویژگی های مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟
جواب: وفای به عهد

سوالات روی کتاب PDF
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.